• Přepravní podmínky :

  1. „Podmínky" jsou tyto přepravní podmínky, které v sobě zahrnují rovněž dohody, právní předpisy a úmluvy, na které Podmínky odkazují a které jsou průběžně aktualizovány.

  2. „Zásilka" je předmět nebo několik předmětů určených k přepravě, které má Přepravce v souladu s těmito přepravními Podmínkami doručit Příjemci.

  3. „Přepravce" je společnost VMB Autodoprava , IČ: 02295326 , Jiřího Potůčka 253, 53009 Pardubice.

  4. „Odesilatel" nebo „Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, od níž je Zásilka odesílána nebo které Přepravce poskytuje přepravní služby.

  5. „Místem odeslání" je místo určené Odesilatelem, kde je Přepravce povinen převzít Zásilku.

  6. „Místem doručení" je místo určené Odesilatelem, kam je Přepravce povinen doručit Zásilku.

  7. „Příjemce" je fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Odesilatele Zásilka určena.

  8. „Objednávka" je podání učiněné telefonicky na dispečink Přepravce nebo doručené osobně, poštou, faxem, emailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách Přepravce.

 • Uzavření přepravní smlouvy :

  1. Přepravní smlouva mezi Odesilatelem a Přepravcem vzniká:

  okamžikem podání Objednávky ze strany Zákazníka a jejím přijetím a potvrzením o přijetí ze strany Přepravce, přičemž potvrzení o přijetí je provedeno telefonicky nebo emailem,

  uzavřením písemné smlouvy mezi Zákazníkem a Přepravcem, přičemž změny nebo dodatky u písemné smlouvy musí mít písemnou formu.

  2. Podáním Objednávky dává Odesilatel souhlas s přepravními Podmínkami a souhlasí s cenami, které jsou uveřejněny na internetových stránkách a v obchodní nabídce Přepravce.

 • Právní předpisy :

  1. Předpisy upravující přepravní Podmínky s platností pro ČR (vnitrostátní):

  Vyhláška Ministerstva dopravy č.133/64 Sb. o silničním přepravním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků

  Občanský zákoník, především v ustanovení § 765 -773

  Obchodní zákoník, zejména v ustanovení § 610 - 629

  2. Předpisy upravující přepravní Podmínky s platností pro mezistátní vztahy (týká se všech přeprav, kde je Zásilka odeslaná z území České republiky nebo zaslaná na území České republiky, bez ohledu na to, o který druhý stát ve věci jde):

  Obchodní zákoník - § 756

  Vyhláška MZV o Dohodě o přepravní smlouvě v mezinárodní smlouvě o mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) č.11/1975 Sb.

  o Mezinárodní úmluva o dodacích podmínkách v mezinárodní dopravě (INCOTERMS)

 • Objednání přepravy, zásilka :

  1. Odesilatel objednává přepravu Zásilky faxem, poštou, telefonicky nebo osobně v běžné pracovní době od 8,00 do 17,00 hodin od pondělí do pátku. Přepravce převezme zásilku dle dohody se Zákazníkem s tím, že doručena bude dle Zákazníkem určeného modulu přepravy. Zákazník v Objednávce uvede:

  jméno firmy, přesnou adresu, PSČ a dobu, od kdy do kdy je možné Zásilku vyzvednout u Odesilatele, kontaktní osobu s telefonním číslem,

  jméno firmy, přesnou adresu, PSČ a dobu, od kdy do kdy je možné Zásilku předat Příjemci, kontaktní osobu s telefonním číslem,

  přesné rozměry a váhu Zásilky,

  informaci, zda bude chtít doručit od Příjemce potvrzený dodací list nebo zda jde o vybrání dobírky.

  2. Dodací lhůta plyne pouze v pracovní dny. Výjimkou ovlivňující dodací lhůty jsou okolnosti, které nemůže Odesilatel a Přepravce ovlivnit, tzv. vis major, tedy i živelné pohromy a pod.

  3. Přepravy do a ze zahraničí podléhají odlišnému dodacímu režimu, lišícímu se podle země Příjemce nebo Odesilatele dle místně příslušných podmínek (jiné státní svátky a překážky v dopravě - např. celní, v porovnání s podmínkami v České republice). Z těchto důvodů se uvedené mezinárodní přepravy řeší osobními dohodami případ od případu.

  4. Zásilkou se rozumí předmět nebo několik předmětů určených k přepravě, které má v souladu s těmito Podmínkami Přepravce povinnost dopravit Příjemci.

  5. Odesilatel musí podat Zásilku k přepravě v takovém obalu, jaký uvádějí platné normy pro přepravu Zásilek v nákladní dopravě, tj. v přepravních obalech, odpovídajících nárokům přepravy (otřesy, běžné znečištění, kontakt s jinou zásilkou, prašnost, hlučnost, teplotní výkyvy, apod.) K přepravě se nepřijímá nedostatečně nebo oproti obchodním zvyklostem neobvykle zabalené zboží, zboží zvláštní ceny (peníze, ušlechtilé kovy, umělecké předměty), nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty, zvířata, zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu a nebezpečné zboží dle ADR. Pokud si Zákazník přeje přepravit zboží, které neodpovídá podmínkám předchozího odstavce, může Přepravce takovou přepravu se Zákazníkem projednat a zajistit, avšak mimo rámec podmínek obchodní nabídky a též za jiných cenových podmínek.

  6. Zásilka musí být označena adresou Odesilatele a Příjemce.

  7. Maximální rozměry přijaté Zásilky do přepravy jsou 400 cm x 130 cm x 170 cm (délka x šířka x výška). Maximální váha Zásilky přijaté do přepravy je 2000 kg. Hmotnost jednoho balíku v Zásilce nesmí přesáhnout 50 kg, v opačném případě musí Odesilatel při nakládce i Příjemce při vykládce zajistit zvedací technické prostředky a potřebné osoby k bezpečnému naložení a vyložení těžkého nebo objemného nákladu.

  8. Z přepravy je vyloučen předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito Podmínkami na Zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Zákazníkem adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Přepravce neposkytuje své služby.

  9. Přepravce je oprávněn vyžádat si informace o obsahu Zásilky a neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které je možno z přepravy vyloučit a o kterém nebyl dostatečně informován.

  10. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Přepravce. Zákazník není oprávněn zaslání Zásilky vyžadovat. Přepravce je oprávněn, není však povinen měřit či vážit Zásilku.

  11. Příjemce je povinen překontrolovat Zásilku podle údajů uvedených v přepravním nebo dodacím listě a neporušenost jejího obalu. Přepravce za podmínky neporušeného a nepoškozeného obalu neodpovídá za stav a úplnost obsahu Zásilky.

  12. Odesilatel do přepravního listu uvádí pouze takové údaje, které jsou kontrolovatelné běžným způsobem. Z tohoto důvodu údaje, týkající se vnitřního obsahu nebo kvality obsahu Zásilky, o kterém se Přepravce nemá možnost přesvědčit, nezavazují Přepravce z hlediska jeho odpovědnosti.

 • Přepravné, způsoby platby :

  1. Zásilky přebírá Přepravce nebo smluvní dopravce. Řidiči se prokazují písemnými doklady, jako je přepravní list, který na Zásilku vystavil Přepravce na základě objednávky Zákazníka. Tento přepravní list při předání Zásilky Odesilatel potvrdí.

  2. V případě, že Odesilatel hradí přepravné, je řidič přebírající Zásilku oprávněn převzít platbu v hotovosti na základě daňového dokladu. Stejně to platí v případě, že přepravné platí Příjemce, včetně výběru inkasa (dobírky), kde doručující řidič (přepravce) postupuje obdobně.

  3. Přepravné a případné jiné poplatky se hradí u soukromých osob v hotovosti. U právnických a fyzických osob - podnikatelů - v hotovosti (do 1000 Kč téměř vždy) nebo fakturou dle uzavřené smlouvy. Splatnost faktur je 14 dní. V případě prodlení s úhradou ceny je Přepravce oprávněn účtovat Odesilateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že plátcem je Příjemce, platí přepravné a případné jiné poplatky na základě přepravního listu a vyúčtování, které mu při doručení Zásilky předloží řidič.

  4. Cena za přepravu Zásilky je smluvní. Pro určení ceny je závazný ceník umístěný ke dni přepravy na internetu Přepravce, pokud není se Zákazníkem dohodnuto jinak.

  5. U Zásilek na dobírku je Odesilatel povinen do přepravního listu čitelně zapsat hodnotu dobírky a číslo bankovního účtu, na který bude vybraná dobírka zaslána. Zásilka bude Příjemci vydána pouze proti hotovostnímu zaplacení dobírky.

 • Pojištění, reklamace :

  1. Každé vozidlo Přepravce i smluvního dopravce má uzavřenu pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce vyplývající z přepravních smluv při mezinárodní dopravě (CMR) a vnitrostátní dopravě v minimální výši 500 000 Kč. Na žádost Zákazníka lze podle potřeby pojistnou částku zvýšit.

  2. Reklamace je možné podat pouze písemně u Přepravce.

  3. V reklamaci musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Musí připojit doklady opravňující jeho nárok a správnost požadované náhrady škody, především doklad o zaplacení částky, kterou si nárokuje, stejnopis zápisu o škodě a příslušný díl přepravního listu. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle § 71 a násl. vyhl.133/64 Sb. Lhůty na uplatnění práv jsou dány Silničním přepravním řádem (vyhl.133/64 Sb.) a jsou závazné pro všechny přepravy. V případě pozdního doručení zaviněného Přepravcem může Zákazník požadovat slevu ve výši 10 % z ceny přepravného za každý den prodlení až do výše zaplaceného přepravného. Jestliže by pozdním doručením Zásilky mohla vzniknout škoda, odpovídá za ni Přepravce pouze v případě, že byl nejpozději při převzetí Zásilky na možnost vzniku škody prokazatelně písemně upozorněn.

  4. Všechna práva a povinnosti vzniklé z uzavřených přepravních smluv se řídí platnými právními předpisy pro oblast dopravy, uvedenými v bodu 3. těchto přepravních Podmínek.

  5. Reklamace v případě přeprav s mezinárodním prvkem se řídí předpisy CMR. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené přepravní smlouvy. Jsou platné pro všechny právní vztahy, vzniklé v rámci služeb Přepravce. Jsou zpracovány v souladu s platnými právními normami České republiky. Všechny subjekty, které navazují právní vztahy s Přepravcem, berou tyto podmínky na vědomí a zavazují se je dodržovat.